Commercial Lease Contract Sample Philippines Tagalog

When it comes to leasing a commercial space in the Philippines, it`s important to have a thorough understanding of the legal framework governing commercial lease agreements. A well-drafted commercial lease contract is essential to protect the interests of both the landlord and the tenant.

In the Philippines, the laws governing commercial lease agreements are primarily based on the Civil Code and the Rent Control Law. These laws provide guidelines on what should be included in a commercial lease agreement and outline the rights and obligations of both parties.

One important aspect of a commercial lease agreement is the inclusion of specific terms related to the property being leased. This includes the location, size, and condition of the space, as well as any restrictions on its use. The lease agreement should also specify the term of the lease, the rent amount, and any security deposit or advance rental payment required.

To help you get started on drafting a commercial lease agreement in the Philippines, here is a sample tagalog contract:

“KONTRATA NG PAGUPA SA KOMERSYAL NA ESPASYO SA PILIPINAS”

Ang kontrata na ito ay ginawa at nilagdaan ngayong araw ng ____________, sa pagitan ni ____________________________ (pangalan ng nagupahan) (dito sa masusing tawag na lessee), at ni __________________________ (pangalan ng may-ari ng property) (dito sa masusing tawag na lessor).

Ang mga sumusunod ang mga kasunduan at kondisyon ng pagpapaupa:

1. Tumatanggap ng pagupang komersyal na espasyo

Ang lessor ay nagbibigay sa lessee ng karapatang magamit ang komersyal na espasyo na matatagpuan sa _________________________ (Address ng property) para sa pagpapatayo ng kanilang negosyo.

2. Pagsisimula at pagtatapos ng kontrata

Ang kontrata ay magtatagal ng ___________ (number of years) taon at magsisimula sa araw ng ___________ at magtatapos sa araw ng ___________.

3. Halaga ng upa

Ang lessee ay magbabayad ng buwanang upa na nagkakahalaga ng ___________ (Amount in pesos) sa loob ng _______ araw mula sa petsa ng pagpapatupad ng kontrata.

4. Depositong seguridad

Bilang pagtitiyak sa kabayaran ng mga obligasyon ng lessee sa ilalim ng kontrata, ang lessee ay magbibigay ng depositong seguridad na nagkakahalaga ng ___________ (Amount in pesos) sa loob ng _______ araw mula sa mga petsa ng kontrata. Ang depositong seguridad ay tataas ng ___________ (Percentage) kada taon.

5. Karapatan at obligasyon ng lessor

Ang lessor ay mayroong karapatan na inspeksyunin ang property upang matitiyak na ang mga tuntunin ng kontrata ay sinusunod ng lessee. Ang lessor ay mayroon rin ang karapatan na magpapaalis sa lessee sakaling hindi ito nakakabayad ng tamang upang ayon sa kontrata.

6. Karapatan at obligasyon ng lessee

Ang lessee ay dapat magbayad ng buwanang upa at iba pang mga bayarin sa takdang petsa na nakasaad sa kontrata. Ang lessee ay hindi mapapahamak o hindi makakatikim ng anumang parusa sakaling maiulat ng lessor ang mga paglabag sa kontrata sa oras na makatawid ng 15 araw. Ang lessee ay hindi maaari maglalagay ng mga taong hindi kabilang sa kanilang negosyo sa mga espasyong upahan.

Ang kontrata na ito ay magiging ganap na may bisa kapag ito ay nilagdaan ng parehong lessee at lessor.”

Remember that it`s important to have a lawyer review any commercial lease agreement before signing it. This will ensure that the contract is legally sound and that your interests are protected.

Posted in Sin categoría